Melden natuurverstoring

De overheid is verplicht om op grond van de Wet natuurbescherming (de Natuurwet)
o.m. planten en dieren en levensgemeenschappen te beschermen. Zonder hulp van burgers
is dat een onmogelijke opgave en daarom zijn er per provincie meldpunten ingesteld.
Daar kunnen natuurverstoringen worden aangegeven. Dat zal zich vooral voordoen in het broedseizoen.

Zoals grondwerkzaamheden waar grondvogels als kieviten, kleine plevieren enz. broeden.
Of het snoeien/verwijderen van struiken waar zingende vogels (territorium, dus nest) zitten.
Het afgraven van grond/zandhopen waar oeverzwaluwen hun nesten in hebben gemaakt.
Het maaien van bermen, het uitbaggeren van sloten zonder vergunning, enz. enz.
Laat u niet wijsmaken dat er geen nesten liggen of dat de uitvoerder zegt het ’te mogen doen’.
Vraag om vergunningen, en maak altijd foto’s want daar kunnen de uitvoeringsdiensten wat mee.

Hieronder de algemene provinciale meldpunten waar in eerste instantie de klachten zullen worden afgewerkt.
Er zijn nog andere handhavingsdiensten (BOA’s) waar natuurverstoringen kunnen worden gemeld,
zoals bij gemeenten en bij beheerders van (grote) natuurgebieden. Maar dat past niet op deze pagina.

Zijn er (levens) bedreigende situaties, twijfel niet en bel het alarmnummer van de politie (112).
Dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing: bel 144 Red een dier.
Bij verstoringen zoals boven omschreven, maak een schriftelijke melding of bel voor spoedgevallen het alarmnummer.

Drenthe
Provincie
0592 365303
Flevoland
Milieuklachten
0320 265400
Friesland
Fumo
058 2122422 / 0566 750300
Gelderland
Omgevingsdiensten
055 5801705
Groningen
Provincie
050 3164911
Limburg
Provincie
043 3617070
Noord-Brabant
Melding leefomgeving
073 6812821
Noord-Holland
Omgevingsdienst NHN
088 1021300
Overijssel
Meldpunt
038 4998899
Utrecht
Handhaving Wnb
0800 0225510
Zeeland
Milieumeldpunt
0118 412323
Zuid-Holland
Omgevingsdienst OZHZ
0888 333555

 
* De Natuurwet *

In de Wet natuurbescherming 2015 is uitgebreid beschreven hoe iedereen zich moet gedragen
tegenover alle ‘in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving’.
Deze ‘Natuurwet’ is gericht op ‘het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege
de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit’.

Voor het doel van deze pagina ‘Melden natuurverstoring’ zijn onderstaande bepalingen (samenvatting) van belang.
Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels te doden of te vangen.
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen,
te rapen of nesten van vogels weg te nemen. Het is verboden vogels opzettelijk te storen.

Het is verboden in het wild levende dieren opzettelijk te doden of te vangen of opzettelijk te verstoren.
Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.
Het is verboden planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken of te vernielen.
Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers
opzettelijk te doden of te vangen en hun voortplantings- of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen.