Bastaardkikker – Rana kl. esculenta – Edible Frog

Groenekikker030807D_mp
Groene kikker spec.

Groene Jonker, Zevenhoven, 14 juni 2009
Roep. Met o.a. tureluur en kievit.