Voorbeeldbrief tegen roofvogelshows

Op deze pagina heb ik (op 25 maart 2023) wat informatie geplaatst over bezwaren tegen roofvogelshows. Kijk ook HIER.

Voorbeeldbrief tegen roofvogelshows

Geacht college,

Steeds meer gemeenten geven geen vergunning meer af voor het houden van roofvogelshows (als onderdeel van evenementen).
Utrecht bijvoorbeeld heeft dat vastgelegd in een besluit, en onlangs ook de gemeenteraad van Zoetermeer.
Ook gemeenten als Amsterdam, Den Haag, Leiden en Capelle aan den IJssel ontmoedigen krachtig dergelijke shows.

Het is verwerpelijk dat dieren, tegen al hun natuurlijke gewoonten in, worden gebruikt voor commercieel vermaak.
Bovendien gaan roofvogelshows met veel dierenleed gepaard. Roofvogels zijn in het wild schuwe vogels,
maar op dergelijke shows worden ze op korte afstand geconfronteerd met grote groepen mensen en schreeuwende kinderen.
Gefokte dieren moeten in veel te kleine hokken leven, worden aan kettingen gelegd en natuurlijk gedrag als vliegen,
nesten bouwen, jagen is niet meer mogelijk. Voor uilen geldt nog eens dat het nachtdieren zijn,
en die moeten dan overdag hun kunstjes vertonen, soms in warme en zonnige omstandigheden.

Roofvogels worden in gevangenschap geïndoctrineerd om onderdanig te worden. Ze worden hongerig gehouden
en krijgen slechts voedsel als beloning als ze doen wat de africhters vragen. Als ze een signaal krijgen
mogen ze landen op een handschoen met wat voedsel. Ja natuurlijk landen ze daar graag, want ze hebben honger!

Regelmatig verschijnen berichten over een levendige en lucratieve handel in (gestolen) eieren en uit het nest gehaalde vogels.
Ze komen vaak in armetierige hokken in achtertuinen van particulieren terecht,
die mede als gevolg van roofvogelshows graag ook eens zo’n ’tamme’ vogel willen gaan houden. Het zgn. Harry-Pottereffect.

Bedrijven die roofvogels exploiteren schermen vaak met hun ‘vogelvriendelijke’ behandeling van de dieren.
Ja, ze zullen best goed onderhouden worden, ze verdienen er goed geld aan. Maar in gevangenschap gehouden dieren
kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen en zullen ‘gedwongen’ worden om te doen wat de ‘valkeniers’ vragen.

Vaak wordt geschermd met ‘het educatieve karakter’ van dergelijke shows. Mensen zouden op deze manier
meer te weten komen over roofvogels en hun leefwijze. Dat is onjuist. Wat tijdens een show wordt vertoond,
lijkt totaal niet op de situatie in de werkelijkheid. Zo zal bijvoorbeeld een roofvogelhouder zijn vogel leren
een prooi niet voor zichzelf te houden, want dan vliegt de vogel daarmee weg en is hij hem kwijt.
In de vrije natuur evenwel vliegt een roofvogel of een uil meteen weg met zijn prooi om die ergens veilig op te peuzelen.

Een roofvogelshow heeft niets met voorlichting te maken omdat het gedrag laat zien dat in de natuur niet bestaat.
Er zijn nog meer argumenten bij te slepen, zoals faunavervalsing omdat ontsnapte vogels hybridiseren met wilde vogels.
Bovendien zullen (ontsnapte) roofvogels tijdens broedtijd een heel negatieve invloed hebben op broedende vogels.

Waar het in wezen om gaat, is dat commerciële bedrijven dieren exploiteren en onnatuurlijk gedrag aanleren voor geldelijk gewin.
Omdat er landelijk geen wetgeving is die het geven van roofvogelshows verbiedt, hebben enkele gemeenten een andere route gevolgd.
Zij geven geen subsidie meer aan evenementen waarbij roofvogels en uilen worden gebruikt. Hopelijk volgt u dit goede voorbeeld.
Ter info heb ik/hebben wij de betreffende passages aangehangen uit het Evenementenbeleid 2023 dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Uw reactie zie ik/zien wij met belangstelling tegemoet.
enz

***
Uit het Evenementenbeleid 2023 (pag.33) van de gemeente Zoetermeer

Dieren bij evenementen

Bij het inzetten van dieren bij evenementen moeten organisatoren de wet Dieren in acht nemen.
Hierin staan regels en voorschriften opgenomen die het dierenwelzijn waarborgen.
De handhaving op deze regels is een taak van de Rijksoverheid,
de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) en geen gemeentelijke taak.

Verschillende toezichthoudende instanties zijn aangewezen om op het naleven van deze regels toe te zien.
Zij bepalen wanneer er sprake is van dierenleed en wanneer niet. Wanneer misstanden worden geconstateerd,
dan kan dit bij de toezichthoudende instanties worden gemeld.

Wanneer dieren in welke hoedanigheid dan ook onderdeel uitmaken van een evenement,
dient de organisator hiervan een melding te doen bij de NVWA.
De gemeente Zoetermeer is geen voorstander van de inzet van dieren (anders dan gezelschapsdieren)
tijdens een evenement en past daarom een ontmoedigingsbeleid toe.

Er worden géén subsidies verstrekt voor evenementen waarbij dieren anders dan gezelschapsdieren
worden ingezet of onderdeel uitmaken van het programma.

Roofvogels bij evenementen
(Indien geen subsidie is aangevraagd:)

De gemeente Zoetermeer is geen voorstander van het gebruik/de inzet van roofvogels bij evenementen.
Op het moment van vaststellen van dit beleid, zijn er (nog) geen wettelijke gronden op het gebied van dierenwelzijn
waarop een verbod van het gebruik van deze dieren bij evenementen kan worden ingesteld.
Zodra de landelijke wetgeving op het gebied van dierenwelzijn dit mogelijk maakt,
zal de gemeente Zoetermeer een dergelijk verbod instellen.

Tot die tijd zal zoals altijd, bij aanvragen voor het inzetten van roofvogels worden bekeken welke impact
deze dieren hebben op de omgeving. Zo kunnen broedende vogels in de omgeving worden verstoord in het broedproces
wanneer roofvogels boven hun leefgebied zweven. Zij zijn immers de natuurlijke vijand van deze broedvogels.

***
Uit Vogeldagboek van 7 augustus 2019

* Gemeente Capelle aan den IJssel tegen roofvogelshows – wie volgt? *

De gemeente Capelle aan den IJssel organiseert geen roofvogelshows meer.
Het gemeentebestuur ‘heeft lessen getrokken’ uit de bezwaren die waren ingediend
tegen een roofvogelshow op de traditionele Capelse ‘Dag van het Park’.
Dat werd bekendgemaakt op een hoorzitting over de protesten tegen dit soort vertoningen.

Zowel de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel als Vogeldagboek
en twee particulieren hadden bezwaar aangetekend tegen de roofvogelvoorstellingen in mei.
Kort samengevat: roofvogels zijn geen huisdieren, hun natuurlijke leefwijze wordt onderdrukt,
ze worden uitgehongerd om te gehoorzamen tijdens shows, er is lucratieve handel in roofvogels
die illegaal worden gevangen/geringd, shows zorgen voor grote vraag naar roofvogels als huisdier.
Het argument van voorlichting gaat niet op: wat tijdens een roofvogelshow wordt vertoond,
lijkt totaal niet op het aangeboren gedrag van de dieren in de vrije natuur.

Namens Vogeldagboek lichtte Hanneke Sevink van de Werkgroep Roofvogels Nederland onze bezwaren toe.
Geen van de bezwaarschriften werd trouwens ontvankelijk verklaard omdat volgens de Algemene wet bestuursrecht
een belanghebbende ‘degene is wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken’.
De Commissie Bezwaarschriften concludeerde dat geen van de bezwaarden direct belanghebbende is,
‘hoewel ook Vogeldagboek zich zeer betrokken voelt bij het wel en wee van roofvogels’.

Dat het gemeentebestuur desondanks besloten heeft geen roofvogelshows meer te organiseren,
mag als een ‘overwinning’ worden gezien. Hopelijk volgen andere gemeenten dit goede voorbeeld.
Als je een aankondiging van een roofvogelshow ziet: protesteer ertegen, ook al ben je geen direct belanghebbende.
Compliment: de manier waarop Capelle de bezwaarschriften heeft behandeld, verdient alle lof.