Vogeldagboek


Maandag 15 september 2003 - Starrevaart wordt droger

Het water op de Starrevaart begint nu duidelijk wat te zakken, kennelijk is het gevaar voor botulisme afgenomen. De vogelplas zal de komende tijd dan ook flink aan attractiewaarde winnen, als het althans zulk prachtig en droog weer blijft en (zware) regenval geen spelbreker wordt. Op de droogvallende en voedselrijke slikken zullen tal van steltlopers afkomen om te eten en te slapen.

Vandaag zag ik voor het eerst goudplevieren op de plas, circa 110. Ze stonden tussen de enkele duizenden kieviten die geleidelijk aan groepen aan het vormen zijn. Verder zorgden de vele duizenden eenden en honderden grauwe ganzen er met de talrijke meeuwen en tientallen aalscholvers voor, dat de plas er 'goed gevuld' uitzag.

Grauwegans150903
De grauwe gans (Anser anser - Greylag Goose) broedt vrij massaal op de Starrevaart. Voor zover ik het begrepen heb, mag er onder voorwaarden weer op deze ganzen en ook smienten worden gejaagd.

Verder op de plas o.m. 4 dodaarzen, 21 blauwe reigers waren aan de oevers aan het vissen, 11 lepelaars, 4 zomertalingen, 12 zwarte ruiters en nog steeds 1 kluut. In de 'Zwetpolder' 1 grote zilverreiger.

Dodaarzen150903
Twee van de vier dodaarzen (Tachybaptus ruficollis - Little Grebe) die in een groepje over de plas zwommen.

Sperwer_man150903
Een prachtige man sperwer (Accipiter nisus - Sparrow Hawk, male) zat een uurtje op een polletje te rusten. Dat het een man is, is goed te zien aan de roestrode strepen op borst en wang.

Vandaag nog eens goed gekeken naar wintertalingen. Daarbij viel het me op dat niet alle wintertalingen oranje aan de snavel hebben, zoals ik eerder schreef. Bij juveniele vogels en bij vrouwtjes is altijd wat oranje aan de snavelbasis zichtbaar, maar bij mannen niet.

Aan de zuidkant van De Wilck en in de Generale Polder (alleen daar al telde Luuk Punt er zo'n zevenhonderd) zaten vanavond honderden goudplevieren op de weilanden, met heel wat kieviten en spreeuwen. In De Wilck verder o.m. 1 grote zilverreiger (die bovenin de bomen van het griefbosje ging slapen), 1 purperreiger, circa tien gele kwikstaarten, nog meer graspiepers, 1 dodaars, 1 zwarte ruiter, een twintigtal watersnippen en tegen de duisternis kwamen tientallen wulpen aanvliegen om in De Wilck te overnachten. Ook landde er een groep van 67 grauwe ganzen, ik vermoed dat dit dezelfde groep is die hier al maanden zit en telkens wat groter wordt.