210420 Pioniersgebieden

Geoordefuten200421
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
Een paartje geoorde futen vanmorgen in de Nieuwe Driemanspolder. Er zijn broedpogingen gemeld.

Nieuw aangelegde waterpartijen met veel oevervegetatie zijn een walhalla voor pioniersvogels.
Door de lage begroeiing vinden gele kwikstaarten een broedplek, evenals kluten en kleine plevieren.
Omdat er nog weinig vissen in het water zitten, krioelt het van de insecten waar veel vogelsoorten
dankbaar gebruik van maken, o.m. geoorde futen. Dat merk je nu in de Nieuwe Driemanspolder,
het waterbergingsgebied in Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg. Vanmorgen twaalf geoorde futen!

De onvermijdelijke vermesting van het water (tenzij de overheid daar nu eens wat aan gaat doen)
zal leiden tot toename van de algengroei toe, waterinsecten verdwijnen en vogels die daarvan leven.
Het water wordt troebel(er) waar karperachtigen als brasem en blankvoorn goed gedijen.
Voor gevoelige soorten als geoorde futen het einde. Voorbeelden: Starrevaart en Groene Jonker.

Rietzanger200421
* Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, Sedge Warbler, Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger *
De longen uit hun lijf, zo zitten rietzangers vrouwtjes te lokken en hun territoria af te bakenen. Vanmorgen.

Dit zijn de hoogtijdagen van de natuur! Gisteren en vandaag: prachtige dagen voor mens en dier.
Vogels zingen voluit, vanmorgen in het Bentwoud het waterfluitje van ‘mijn’ eerste nachtegaal.
Ook al grasmussen, in het Bentwoud gisteren een honderdtal zingende fitissen, volop blauwborsten.
Rietzangers? Overal! De eerste kleine karekieten. Een oranjetipje. Ook de insecten tellen mee!
Op veler verzoek zal ik zo nu en dan toch locaties noemen, maar niet van kwetsbare soorten.

Zwarteruiter200421
Groenpootruiters200421
* Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted Redshank, Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer *
* Groenpootruiter, Tringa nebularia, Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel *
Ruiters in de Nieuwe Driemanspolder. Vanmorgen drie zwarte ruiters en twee groenpootruiters, op flinke afstand.

Kneu180421

Kneu190421
* Kneu, Linaria cannabina, Common Linnet, Linotte mélodieuse, Bluthänfling *
Een in mijn ogen ondergewaardeerd vogeltje is de kneu. Je moet ze wel van dichtbij zien, of door de kijker,
anders vallen ze nauwelijks op. Je kan ze goed aan hun zang herkennen. Dan merk je wel hoeveel ervan zijn!
Foto boven vrouwtje met nestmateriaal. Mannetjes doen niet mee aan nestbouw, ze kijken en ze zingen.

Grasmus200421
* Grasmus, Sylvia communis, Common Whitethroat, Fauvette grisette, Dorngrasmücke *
Gisteren hoorde en zag ik een eerste grasmus. Vandaag waren er het al veel meer. Zomerinvasie!

Kegelbijvlieg180421
* Kegelbijvlieg, a hoverfly, Eristalis pertinax, Éristale opiniâtre, Wald-Mistbiene *
Zondag meegedaan aan de Nationale Bijentelling. Twee honingbijen, een aardhommel of veldhommel,
twee bijvliegen (kegelbijvliegen), en verder ook nog twee wespen en enkele zweefvliegen.

Weidebij190421
* Weidebij, Andrena gravida, White bellied Mining Bee, Andrène gravide, Weisse Bindensandbiene *
* Grasbij, Andrena flavipes, Yellow-legged Mining Bee, Andrène à pattes jaunes, Gemeine Sandbiene *
Dit is een grasbij of een (zeldzamere) weidebij, gefotografeerd aan de rand van een open vlakte Bentwoud.
Ik heb een deskundige gevraagd. Die schreef dat het in elk geval een mannetje is, langere antennen dan vrouwtjes.
Ook ontbreken de lange oranje haren op de achterscheen die vrouwtjes van gras- en weidebij wel hebben.
Het lijkt een weidebij. Maar de beharing is wat gesleten, waardoor ook een mannetje grasbij mogelijk is.

Ovaledennenspringer180421
* Ovale dennenspringer, Macaroeris nidicolens, a jumping spider,_, Kanaren-Springspinne *
Vorige jaar vond ik in onze tuin een ovale dennenspringer, een (zeer zeldzame) springspin.
Overigens is het aantal meldingen de afgelopen jaren sterk toegenomen, dus hoe zeldzaam is zeldzaam?
Vorig jaar ook al een vrouwtje, net als zondag tijdens de bijentelling. Slechts ruim een halve centimeter.
Springspinnen hebben grote, sterk ontwikkelde voor- en middenogen. Ze jagen dan ook op het zicht.