191224 Waar is Koning Winter?

Wintertaling231219B
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Meestal zie je wintertalingen met hun kop half onder water langs slootkanten foerageren
of zijn ze al grondelend op zoek naar planten(resten). ‘s Zomers eten ze ook dierlijk voedsel.
‘s Winters grazen ze soms ook tussen smienten op grasland. Wintertalingen zijn onze kleinste eenden,
dit is een mannetje. Alle foto’s hieronder (behalve baardman en stekelstaarten) zijn in De Wilck gemaakt.

Ik heb zelden, misschien wel nooit, november- en decembermaanden meegemaakt met zo weinig vogelsoorten.
Van de ‘gebruikelijk’ aanwezige wintergasten zijn er zat: ganzen, eenden, kieviten, meeuwen, spreeuwen.
Maar er zijn weinig vogelkrenten in de natuurpap. Mogelijk het gevolg van de hoge(re) temperaturen
in noordelijke Europese streken waardoor de vogels daar voldoende voedsel hebben en niet ‘afreizen’?
Ook in onze tuin is het opvallend stil. Wat mezen, roodborstjes, enkele merels en mussen. Waar is Koning Winter?

Holenduif231219
* Holenduif, Columba oenas, Stock Dove, Pigeon colombin, Hohltaube *
Ook gisteren deze holenduif. ‘s Winters zie je ze soms in grote groepen foerageren.
Hun kostje bestaat vrijwel uitsluitend uit plantaardig voedsel.

Knobbelzwaan231219
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
Waterpret! Badderende knobbelzwaan, gisteren.

Aalscholver171219A
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Aalscholver komt boven water met een klein visje in zijn snavel. Vorige dinsdag.

Havik191219
* Havik, Accipiter gentilis, Northern Goshawk, Autour des palombes, Habicht *
Een havik (hangbuik!) jakkert laag over de poldervogels maar doet geen aanval. Donderdag.

Baardman021219H
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Begin december fotografeerde ik baardmannetjes bij de Zevenhuizerplas. Deze foto viel toen af,
maar dit rietzaad etende mannetje verdient toch ook best een plaatsje in Vogeldagboek!

 
* Belofte over rosse stekelstaarten verbroken *

Rossestekelstaart131219_coll

Rossestekelstaart010811H
* Rosse stekelstaart, Oxyura jamaicensis, Ruddy Duck, Érismature rousse, Schwarzkopfruderente *
In winterkleed is het mannetje rosse stekelstaart (rechts) saai gekleurd en lijkt hij op het vrouwtje.
Zijn witte wang ‘verraadt’ hem. Het vrouwtje heeft altijd lichtbruine wangen met een donkere streep.
In prachtkleed is de balts van de stekelstaart spectaculair. Hij zet zijn stekelstaart recht omhoog,
de hoorntjes op zijn kop komen overeind, hij slaat met zijn snavel op zijn borst en buik
met zachte roffelende en trommelende geluiden waardoor er lucht in het water wordt gedrukt
en er luchtbelletjes voor zijn buik opborrelen. Winterfoto’s 13 december, baltsfoto augustus 2011.

Dat was twee weken geleden schrikken voor de vogelaars in de kijkhut op Vogelplas Starrevaart:
jager met geweer en hond. Met vergunning om rosse stekelstaarten af te schieten.
Rosse stekelstaarten zijn prachtige Noord-Amerikaanse eendjes en daarom geliefde vijvervogels.
Ontsnapte exemplaren vermenigvuldig(d)en zich in Europa. Wegens gevaar van hybridisatie
met de zeldzame Zuid-Europese witkopeend bestrijdt de overheid deze diertjes. Hun aantal is
intussen sterk afgenomen, door massaal afschot in Engeland en ook door natuurlijke oorzaken.

De Beheerscommissie Starrevaart had met het verantwoordelijke NVWA-Team Invasieve Exoten afgesproken
dat er niet op de Vogelplas gejaagd zou worden, mede omdat dit tot ernstige verstoring zou leiden.
Datzelfde had de Beheerscommissie de provincie ook meermalen geadviseerd
Bestrijding zou zo nodig wel mogen gebeuren op de nabij gelegen ‘vogelluwe’ Meeslouwerplas,
maar dan bij vorst als de Vogelplas is dichtgevroren en veel eenden op de Meeslouwerplas zitten.

Deze afspraak was tot nu toe nagekomen. Zonder de (door de provincie zelf ingestelde) Beheerscommissie
om advies te vragen, schijnt de overheid (de provincie?) nu toch besloten te hebben op de Starrevaart
te gaan jagen. Nieuw beleid of miscommunicatie tussen de betrokken overheidsinstanties?

Uiteraard heeft de Beheerscommissie meteen contact gezocht met haar contactpersonen,
maar er is nog geen reactie gekomen. Zolang niet helemaal duidelijk is wat er aan de hand is,
mag een klein beetje burgerlijke ongehoorzaamheid vast wel: als een jager in de hut komt
en wil gaan schieten, verjaag dan dichtbij zwemmende rosse stekelstaarten met handgeklap!

 
***
Recensie
Bekentenissen van een afvallig milieuactivist
Een radicaal andere kijk op natuurbescherming

Paul Kingsnorth, Atlas Contact 2019, 978 90 450 4018 9, € 24,99
De mensheid staat voor grote veranderingen. Dit boek helpt na te denken over onvermijdelijke ingrijpende keuzes.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.