Rosse grutto – Limosa lapponica – Bar-tailed Godwit

Rossegrutto260908A_mp
De Vulkaan, Den Haag, 19 september 2009
Op de achtergrond graspiepers en voetbalwedstrijd.