Nachtegaal – Luscinia megarhynchos – Common Nightingale

Nachtegaal080513D_mp
Opname 1: Meijendel, Wassenaar, 30 april 2009.


Opname 2 (foto): Zoetermeerse Plas, 8 mei 2013.
Op achtergrond o.m. tjiftjaf en zanglijster.