Mrt2000_vervolg

16-31 maart 2000

16 maart 2000 – Starrevaart

Geringde scholeksters vroegen veel aandacht. Heb de eerder gemelde scholekster weer gezien: Om de rechter tarsus twee ringen, boven blauw en onder geel (vorige keer meldde ik een ring blauw/geel, bij beweging van de vogel was nu duidelijk te zien dat het twee ringen waren), om de linker tarsus een gele ring en om de linker tibia een metaalkleurige ring. De scholekster zat zich te poetsen en daardoor was behalve de geel geverfde buik ook te zien dat er gele verf gesmeerd was op het witte deel van de rug.

Andere scholekster had rechts een metaalkleurige ring om tarsus. De tekens stonden ondersteboven. Zichtbaar waren de eerste twee letters van de code: FV. Aan bovenkant van ring in kleinere letters het begin van een woord: waarschijnlijk BIO. Om tarsus linkerpoot een ring die tweemaal zo groot was als aluminiumring (ongeveer 1 en 2 cm), lichtgroene kleur, aan bovenzijde brede zwarte streep en aan onderzijde smalle zwarte streep. Onder deze ring vandaan werd bij beweging van de scholekster soms de bovenkant van een roodachtig stukje plastic zichtbaar. Niet te zien was of dit plastic geheel rondom de poot zat. Onduidelijk of rode plastic bij de ring behoorde of een stukje afval was. Boven de groene ring zat een stukje nylon draad (waarschijnlijk vistuig) verward om poot.

Verder o.a. brilduiker 4 m 7 v, geoorde fuut 8, graspieper 2, kleine man-telmeeuw 3 (1 met vervuilde borst), rosse stekelstaart 1 m 1 v, scholekster (3 met ring tibia links), tureluur 8.

17 maart 2000 – Reeuwijkse Plassen

We hadden nog maar net de auto in de Reeuwijkse Hout geparkeerd, of Aad Z. maakte me attent op het opvallende geluid van baltsende torenvalken. Even verderop zagen we ze paren, vlak bij een nestkast. Dat gaat vast wel lukken, hoewel het doorlopende geroezemoes vanaf de rijksweg toch de rust in een kraamkamer zal verstoren?!

Een dikke tien kilometer gewandeld, langs Broekvelden en Vettenbroek (meest opvallend waren 4 m en 3 v krooneenden, ze hebben er vorig jaar kennelijk gebroed), over de Prinsendijk door de polders en langs de plassen van ‘s-Gravenkoop en Ravensberg.

Leuke waarnemingen, ook leuk is wat je niet ziet. Aan het eind van de wandeling ontmoetten we een vogelaar die ons meetroonde naar de plek waar hij een aantal minuten eerder een ijsvogel had gezien (weg helaas), en ook met z’n telescoop konden we de door hem waargenomen parelduiker en zwarte zee-eend niet meer ontdekken. Toch spannend!

Waarnemingen Reeuwijkse Plassen en omgeving: fuut, geoorde fuut (in totaal circa tien, sommige wellicht tweemaal gezien), aalscholver, blauwe reiger, knobbelzwaan, Grote Canadese gans, brandgans, grauwe gans, nijlgans, bergeend, wilde eend, krakeend, wintertaling, slobeend, smient, tafeleend, kuifeend, krooneend, brilduiker, buizerd, fazant, waterhoen, meerkoet, scholekster, kievit, houtsnip, wulp (19), grutto, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, houtduif, Turkse tortel, witte kwikstaart, winterkoning, heggenmus, roodborst, kramsvogel, merel, zanglijster, tjiftjaf, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, zwarte kraai, kauw, ekster, spreeuw, huismus, putter, vink, rietgors.

18 maart 2000 – Starrevaart

De Witte Meeuw was er weer, evenals vorige meldingen zo tussen half 6 en 6 uur geland op buizen voor de hut. Ben het met beschrijving van Luuk eens, alleen praat hij over een grijze snavelpunt terwijl dat toch donkere en vrij scherp begrensde gedeelte zeker eenderde van de snavel uitmaakt en in plaats van grijsrode poten zou ik willen spreken van bleekroze poten. Er zal toch een meeuwendeskundige aan te pas moeten komen voor een definitief oordeel, als dat al te geven is. Geen enkele beschrijving in de gebruikelijke vogelgidsen geeft uitsluitsel. Vooral dat zwarte oog lijkt me opmerkelijk. (Uiteindelijk is de vogel als leucistische zilvermeeuw in de boeken gezet.) Verder o.m. 9 geoorde futen, 9 brilduikers (3 m 6 v), 3 kleine mantel-meeuwen en 2 lepelaars.

19 maart 2000 – De Wilck

Zondagmorgen een uurtje in De Wilck. Heel veel spreeuwen. Een smient woerd maar het grijs van vleugels en flank was lichtbeige.

20 maart 2000 – Kaapse Bossen

Met Nelly gewandeld in de Kaapse Bossen bij Doorn. Nelly is geen vogelaar, ze ziet wel snel vogels maar lang stilstaan is er niet bij. Dus sommige ‘vage’ bosgeluiden moest ik aan me voorbij laten gaan. Duidelijk hoorbaar waren de schelle kreten van haviken en het zachtere geroep van buizerds, ze lieten zich trouwens goed zien. Boomklevers, boomkruipers, goudhaantjes en een grote bonte specht waren verder de niet alledaagse vogels. De rust in de bossen is verkwikkend.

21 maart 2000 – Starrevaart

Zo tegen de middag voor ‘t eerst weer op het bankje gezeten, windstil, zonnetje. Heerlijk. De pret was van korte duur, het weer werd snel wat guurder, het zicht was slecht. In het riet een handvol rietgorzen, op de ka bij fietsenstalling hut zat een groepje van 11 te foerageren, allemaal mannetjes. Twee mannen waren bezig de ergste gaten in de omheining met nieuwe rietmatten te vullen.

Doordat het nogal heiig was, vielen de vele grutto’s tussen de begroeiing onder aan het grasveld aan westkant van de plas nauwelijks op. Zo nauwkeurig mogelijk geteld, inclusief de grutto’s op balken en op ‘eilandjes’ kwam ik op 600! Toen een nieuwsgierig heerschap ze van dichtbij wilde bekijken, verdwenen er veel naar de plek waar ze thuishoren: op de weilanden.

Veel knobbelzwanen aanwezig (42), verder o.a. 2 zilvermeeuwen met verlamde linkerpoten, 3 kleine mantelmeeuwen, 2 Grote Canadese ganzen, 1 Indische gans, 10 brilduikers (3 m), 7 geoorde futen, 15 tureluurs, geroep van overvliegende wulpen, een paartje rosse stekelstaarten. ‘s Middags bij molen in Oud-Alblas een handvol roeken.

22 maart 2000 – Starrevaart

‘t Is nog zo vroeg in het jaar dat ik het bijna niet durf te melden, maar ik ben er vrij zeker van: twee kleine karekieten in het riet bij de Vogelknip. Niet lang kunnen bekijken, duidelijk de effen donkere rug, het spitse snaveltje. Maar al op 22 maart?!

Het was lekker weer, veel vogels op een levendige plas. Deze keer heb ik ze niet geteld, maar weer vele honderden grutto’s onder aan grasveld, 4 kluten, in riet en begroeiing tussen Kniplaan en Meeslouwerplas veel winterkoninkjes, 3 roepende tjiftjaffen, de roep van een verborgen waterral. Geen pijlstaarten! Verder o.m. brilduiker >5 (3 m), geoorde fuut >5, holenduif 3 OV, kleine mantelmeeuw 5, tureluur >15, watersnip 1.

24 maart 2000 – Starrevaart

Met Aad Z. rond de middag een paar uurtjes geschuild in de Vogelknip. Nat en ‘deemstig’ weer, weinig opwinding op de plas. Hooguit de twee mannen rosse stekelstaart die vochten om de gunsten van een wijfje. De scholekster met gele buik en vier ringen uit Hamble Point was present. Ook enkele pijlstaarten.

25 maart 2000 – Benthuizen e.o / Spookverlaat

Rond de middag tussen de druppels door: in Noord Aa op vaste stek een ransuil, een groene specht, in Grote Polder en Westbroekpolder waren de weilanden wit van de meeuwen, in Oostbroekpolder een lepelaar, in De Wilck steeds meer slobeenden en steeds minder smienten, een rustende vrouw sperwer liet zich bewonderen. ‘s Middags naar Vierheemskinderenweg (geen slechtvalken) en de Amaliahut. Zo’n zeventig grutto’s, het gelige-oranjeachtige oog van een pad (volgens Henk H. misschien een rugstreeppad), een fuut die vlak voor de hut twee stekelbaarsjes ving (Arie de K. had z’n camera tot z’n verdriet in de auto laten liggen) en m’n vrienden de nijlganzen showden hun nakomelingen: weer een stuk of tien van die krijsers.

26 maart 2000 – Streefkerk

Een dik uur gewandeld bij Zijdebrug en op zuidelijke ka langs Achterwaterschap. In bosjes bij de brug de eerste fitis dit jaar in woord en beeld. Verder o.a. groenling, wat vinken, zanglijster en 2 vr rietgorzen. Langs waterschap diverse witte kwikstaarten. Verder viel me op, kennelijk verwend door de vogelrijkdom in De Wilck, dat er zo weinig weidevogels zaten, een paar kieviten en grutto’s en maar een (roepende) tureluur. In het water alleen wat futen en meerkoeten. In de omgeving wel diverse paartjes torenvalk, bij de molen liet een mannetje z’n felle territoriumroep klinken.

27 maart 2000 – Starrevaart

Juist nu een man en vrouw bruine kiekendief de rietvelden rond de Starrevaart aan het inspecteren zijn, heeft een man met groene pet in het riet voor linkerkant van kassen een schuilhut gebouwd. Met een stevige hamer ramde groenpet een aantal buizen de grond in, die hij vervolgens versierde met een groen tentdoek. Waarom zou groenpet, anders dan uit eigenbelang, midden in het broedgebied van de bruine kieken en het jachtgebied van de roerdomp, de rust van vele vogels verstoren?

Over mannen gesproken. Op de heenreis twee mannen in Oostbroekpolder stokken aan het plaatsen bij kievitsnesten; een karig aantal trouwens. Op terugreis waren ze bezig in de weilanden tegen De Wilck. Carol H., die daar in z’n verfbussen stond te roeren, kende de mannen niet. Die fietsten even later voorbij richting Hazerswoude, mij vriendelijk groetend. Carol had gisteren midden in De Wilck een man in lange groene jas kievitseieren zien zoeken/rapen. Vandaag zag ik in De Wilck een bruine kiekendief, veel grutto’s op de weilanden en ook – naar verhouding – veel tureluurs. Her en der een fuut met jonkies; al eerder gezien maar nog niet opgeschreven: fuut te Gelderswoude heeft geen 2 maar 3 baby’s.

Op de Starrevaart waren meer dan 750 grutto’s en meer dan 20 tureluurs. Verder o.a. 15 geoorde futen (een opmerkelijk paartje: een al in zomerkleed, de ander nog in volledig winterkleed), 13 brilduikers (4 m), 6 watersnippen, 2 sperwers en de 2 bruine kieken, een overvliegende ooievaar en gedurende een kwartiertje een oeverzwaluw boven de plas. Scholekster met groene ring (zie verslag 16 maart) rustte uit.

Email van Sjaak S. 27-3-2000. Kun je wat nauwkeuriger opgeven waar die tent is verschenen? Ik ken 1 persoon die een vergunning heeft om te fotograferen, als die tent niet van hem is haal ik hem z.s.m. weg.

28 maart 2000 – De Wilck

Een nijdige noordenwind, dus slechtvalken aan westkant De Wilck. Rond 3 uur een stukje kop van het mannetje boven het gras bij het geriefbosje, rond 4 uur hipte het vrouwtje uit de slootkant. Direct daarna gingen ze omhoog, in de paar seconden dat ik de verrekijker naar m’n ogen bracht, hadden ze al een prooi! Door de snelheid kon ik niet zien wat het was, het vrouwtje ging als eerste eten. Beide vogels leken me strakker in het pak te zitten dan een paar weken geleden.

Heb je wel eens een eend zien verkrachten? Het stelletje échte woerd met soepeend, dat altijd in deze hoek scharrelt, had een slechte middag. Een soepwoerd kwam het knusse stel lastigvallen en vergreep zich aan het wijfje, onder luid protest van haar vaste partner. De veren vlogen in het rond. Toen ook nog eens een kraai zich ermee begon te bemoeien, ging de aanrander er vandoor. Bij infobord De Wilck veel scholeksters, ook in de slootkant en daardoor niet goed te tellen, schatting tussen de 300 en 500, een paar honderd grutto’s, een twintigtal tureluurs, een vijftal witte kwikstaarten en een kleine mantelmeeuw.

Email van Sjaak S. 28-3-2000.

Groenpet. OK. Ik had niet door dat je beschrijving vanuit het standpunt (zitpunt) van de vogelhut was. De schuilhut was niet opgezet door diegene die een vergunning heeft om in het terrein te fotograferen. Ik ben na mijn werk even langs gegaan. Er was vlak ten noorden van het mossenveld een strook van pm 10×6 meter rietvrij gemaakt, een schuiltentje opgetrokken en een eikenstronk opgesteld met aan de achterkant (vanuit het schuiltentje gezien) krammen met resten van aas (eendagskuikens of zo iets). In de schuiltent was geen adreskaartje aanwezig. Ik heb de hele boel opgeruimd en in een vuilcontainer gegooid. Toch opmerkelijk dat mensen denken dat ze zich dit zomaar zonder enige afstemming op andermans terrein kunnen permitteren. Het is een favoriete stek van de bruine kiekendief, snor en sprinkhaanzanger, en een soort als de rietzanger bereikt in dit stuk zijn hoogste dichtheid.

30 maart 2000 – Starrevaart

Slimme wijfjeseenden kunnen hun aanranders ontkomen, zag ik vanmiddag op de Starrevaart. Een wijfje wilde eend werd steeds besprongen door twee woerden, die elkaar hun pleziertje niet gunden en elkaar steeds aanvlogen. Het vrouwtje zwom dan een eindje weg, de mannetjes er weer achteraan enz. Tot het wijfje onderdook en…… niet meer bovenkwam. Althans, de woerden zochten haar met gestrekte nek, zich naar alle kanten draaiend, tevergeefs.

Terwijl je in de hut toch een flink eind boven de waterspiegel zit, zag ik het wijfje ook pas nadat ze al zo’n twintig meter van haar belagers verwijderd was, als een duikboot door het water glijdend, lichaam onder water, alleen een stukje kop als een periscoop naar boven. Zeker tussen de golfjes was ze nagenoeg onzichtbaar. Pas aan de andere kant van de hut liet ze haar sluipgang varen, schudde haar veren en ging over tot de orde van de dag, de woerden vertwijfeld achterlatend.

Verder o.a. 13 geoorde futen, 13 brilduikers (3 m), een paartje pijlstaar-ten, 1 man rosse stekelstaart, 6 kleine mantelmeeuwen, 4 Grote Canadese ganzen, tussen de 300 en 400 grutto’s, een twaalftal tureluurs, 1 lepelaar, ten noorden van Kniplaan 1 fitis en 2 tjiftjaffen. De geel gekliederde scholekster uit in Hamble Point liet zich even zien. Tweemaal kort in De Wilck. Rond 11 uur baltsende tureluurs en een slechtvalk, om half 4 paartje slechtvalk bij geriefbosje.

31 maart 2000 – De Wilck en Starrevaart

Luuk Teller zelf was in de hut, dus telmachien niet uitgepakt. Veel kleine mantelmeeuwen, geoorde futen en brilduikers, 3 (2 m) rosse stekelstaarten, Luuk en Henk van Velthoven sarden me omdat ik het vr middel-te zaagbek net miste, een vogelaarster met een Swarovski verrekijker 8,5x nog wat, schitterend, licht in de hand liggend maar duur instrument (vet twee mille). Bij Zoeterwoude-Dorp een lepelaar.

Weer een scholekster van de riviermonding van de Exe, South Devon: linker poot smalle zwarte ring boven, brede groene ring met in het midden een dikke zwarte band (LBA BKB G) (Left Black Above – Blank thicK Blank – Green); om rechterpoot een metaalkleurig ringetje.

Om 2 uur in De Wilck een aantal soorten in de buurt van het infobord geteld: meer dan 400 grutto’s, meer dan 200 scholeksters, 19 kemphanen waarvan een aantal mannetjes met al verkleurende kop, 15 tureluurs, 5 witte kwikstaarten, in slootjes 18 slobeenden en 2 paartjes wintertalingen.

Op terugreis met Dick Rond een tijdje het drukke weideleven staan bewonderen, kemphaantjes, honderden scholeksters, grutto’s, tureluurs, veldleeuweriken, eenden, torenvalkjes, twee buizerds, een sperwer die voor onrust zorgde. Onrustig was het ook op de achtergrond: een toeringcar bij Gelderswoude in een sloot, zeker vier ziekenwagens, politieauto’s, brandweerwagens, veel zwaailichten, vijf gewonden hoorde ik later.