November 1999

1-24 november 1999

Waar geen aantallen worden vermeld, meer dan 5 ex.

1 november 1999 – Starrevaart

aalscholver, bergeend, blauwe reiger, bonte strandloper 3, brilduiker 1 v, buizerd 3 OV, ekster, fuut, geoorde fuut 4, grauwe gans, grote mantel-meeuw 1, kauw 3, kievit, kleine mantelmeeuw, knobbelzwaan, kokmeeuw, krakeend, kuifeend, meerkoet, pijlstaart, rosse stekelstaart 1, scholekster 5, slobeend, smient, spreeuw, stormmeeuw, tafeleend 5, waterhoen 1, waterpieper 2, watersnip, wilde eend, winterkoning 1 (heeft al weken z’n stekkie bij de hut), wintertaling, zilvermeeuw, zwarte kraai, zwarte ruiter

4 november 1999 – Hazerswoude (Lage Westvaart)

Vandaag wezen vogelen in de polders ten oosten van De Wilck. Het was een genot: prachtig weer, duizenden kieviten, honderden goudplevieren, drie of vier buizerds, veel torenvalkjes, wat wulpen, vlak bij prachtig in de kijker graspiepers, overtrekkende veldleeuweriken en twee ooievaars, kramsvogels waarvan vele met zeer veel oranjegeel op de borst, enkele kemphaantjes, krakeenden, smienten, wilde eenden, kraaien, meeuwen, meerkoeten, een heilige ibis op twintig meter die een kikker ving en – uiteraard – opvrat, een grote zilverreiger op een paar honderd meter, knobbelzwanen, pakweg vijftien kleine zwanen, zes ganzen die er elk jaar komen en lijken op sneeuwganzen maar kennelijk kruisingen zijn van, ja van wat?

En twee slechtvalken, pa en moe, steeds op de hoogspanningsmasten, soms jagend wat veel onrust onder de spreeuwen, kieviten, smienten en goudplevieren veroorzaakte, maar we hebben niet gezien dat ze een prooi grepen. Deze twee slechtvalken vormen kennelijk het paartje dat er nu voor het derde jaar zit (het vrouwtje komt er al zo’n vijf jaar, aannemende dat het dezelfde is, volgens ingewijden wel).

5 november 1999 – Starrevaart

Op 20 oktober is door een aantal mensen nog een visarend boven de Starrevaart gezien, vertelde een vrouw in de hut. Dat zou dan de laatste waarneming zijn?! Vandaag weer waterpieper gezien. Wat me bij vorige waarnemingen al was opgevallen en vandaag ook weer: steeds als je een waterpieper ziet, vliegen er in de buurt vier of vijf vage vogeltjes in het riet en de andere lage begroeiing op het slik. Bewijzen kan ik het niet, maar het zou me niet verbazen als er al een tijdje een handvol waterpiepers zit. Maar meer dan twee tegelijk heb ik er (nog) niet gezien.

bonte strandloper 4, bontbekplevier 1, brilduiker 1v, Grote Canadese gans 14, geoorde fuut 2, graspieper >20 OV, grote mantelmeeuw 5, kolgans 15 OV, koperwieken tientallen OV, rosse stekelstaart 1, scholekster 26, veldleeuwerik >20 OV, waterpieper 1, zwarte ruiter 36

Veel trek vanmorgen. Grote groepen koperwieken, in mindere aantallen graspiepers en veldleeuweriken. Op zowel heen- als terugreis in polders tussen Zoeterwoude Dorp en de Weipoort: veel kleine zwanen, ‘k telde er 72 maar er zaten er ook nog in de slootjes.

8 november 1999 – Starrevaart

Weer groepje piepers in begroeiing op slik. Ondanks donkere weer hebben we (met twee leden vwg) 2 oeverpiepers en 1 waterpieper kunnen vaststellen. Oeverpieper donkerder, donkere borst en geen oogstreep. Verder o.a. rustende sperwer op slik, 3 kluten, 1 bontbekplevier en 10 bonte strandlopers.

Er kwam een pimpelmeesje door kijkgat naar binnen gevlogen! Verstrikt in spinnenrag, bevrijd door Marco uit Zoetermeer. Er waren ondanks deze sombere dag nóg vijf serieuze vogelaars in de hut.

bonte strandloper 10, bontbekplevier 1, buizerd 1, geoorde fuut 1, kluut 3, oeverpieper 2, sperwer 1, waterpieper 1, zwarte ruiter 21

9 november 1999 – Starrevaart

bonte strandloper 8, brilduiker 1 v, buizerd 3, geoorde fuut 2, goudplevier 1, kemphaan 1 m, kluut 3, koperwiek 1, rietgors 1, vink >25, zw ruiter 26

10 november 1999 – Benthuizen

Email aan Aad Zevenhoven: Vanmorgen rond de Benthuizer Plas gewandeld. Wát een huizen! En dan komt er nog een monsterlijk appartementencomplex met ingebouwd zwembad en andere toeters en bellen bij. ‘k Ben benieuwd of ze de Benthuizer Plas kunnen houden zoals die nu is. Als ze er maar niet op gaan varen, want dan is het snel uit met de vogelpret. Vooral de rietkragen zijn interessant voor de vogels. ‘k Zag er kleine vogels in, maar ‘k kon niet zien of het piepers, gorzen of vinkachtigen waren. Verder o.a. torenvalk, veel meerkoeten, wilde eenden, kuifeenden en kokmeeuwen, wat krakeenden, slobeenden en zilvermeeuwen, een paar zwanen en opvallend en leuk: maar liefst vier dodaarzen!

11 november 1999 – Starrevaart

brilduiker 2, buizerd 5 (2 OV), geoorde fuut 4, kluut 1, nonnetje 3 v, zwarte ruiter 9

Onderweg naar huis even bij De Wilck langs geweest. Nog tientallen goudplevieren (vind ik één van de leukste vogels, ook al door hun roep), kleine zwanen (ook in de polders bij Zoeterwoude) en een op het weiland rustende slechtvalk.

Thuis lagen er vijf vogelboeken die ik van een vriendelijke buurvrouw heb gekregen! Ik ga er straks eens rustig voor zitten. Kortom, een mooie dag.

12 november 1999 – De Wilck en Spookverlaat

Vanmiddag aan de oostkant van De Wilck en bij Spookverlaat wat gewandeld. Het was opnieuw niet te geloven zulk lekker weer. Niet veel bijzonders gezien, een tiental wulpen, drie buizerds, de zes Wilck-ganzen, een grote zilverreiger (begint al ‘gewoon’ te worden), gigantische hoeveelheden spreeuwen boven de weilanden, ook grote wolken kieviten maar geen slechtvalk(en) en geen goudplevieren.

15 november 1999 – Starrevaart

Het was maandag (weer) een prachtige dag, in veel opzichten. Vooral ook omdat ik na vele jaren weer eens een roerdomp heb gezien. Zat in het riet rechts van de kassen, eerst heel goed zichtbaar in de zon, later moeilijker te zien, hoewel Ab van der Burg nog door m’n telescoop heeft gefilmd. Omdat er veel ‘dagjestoeristen’ in de hut waren, hebben veel mensen de roerdomp door m’n telescoop kunnen zien. Grote groep goudplevieren, eerste telling 325, nadat ze een keer waren opgevlogen 326! ‘k Tel niet per groepje, maar per individu.

bonte strandloper 5, brilduiker 1 v, Grote Canadese gans 25, geoorde fuut 3, goudplevier 326, kluut 1, nonnetje 1 v, roerdomp 1, sperwer 1, wulp 26, zwarte ruiter 8

17 november 1999 – Starrevaart

Koud en nat in de hut tijdens felle (hagel)buien. Toch een paar vogelaars, die zagen dat een sperwer, die een poosje op het slik had zitten ’turen’, plotseling een watersnip greep. Nadat het beestje de geest had gegeven, vloog sperwer (waarschijnlijk vrouwtje) met prooi weg. Een poosje later zat (waarschijnlijk) dezelfde sperwer te rusten op het slik, wat een uurtje daarvoor een buizerd ook al had gedaan.

Vier brilduikers vrouwtjes gezien (tegelijkertijd), gezien de spreiding over de plas zou het me niet verbazen als er meer zitten. Ook nog een waterpieper. En twee huismussen bij de hut! Nou ja, zie voor de rest hieronder.

bonte strandloper 5, brilduiker 4 v, buizerd 1, fazant 2, geoorde fuut 3, goudplevier 74, grote mantelmeeuw 1, huismus 2, kleine zwaan 2, nonnetje 1 v, sperwer 1, waterpieper 1, zwarte ruiter 7

19 november 1999 – Starrevaart

De waterpiepers zijn kennelijk van plan op De Starrevaart te overwinteren: weer drie in beeld. Verder opnieuw de ‘sneeuwgans’ gezien, op dezelfde plek als altijd, tussen buizen en huizen. Mij ontbreekt de kennis om te oordelen of het om een ‘echte’ of gekruiste gans gaat. Verder o.a. rosse grutto, een tiental goudplevieren en een bontbekplevier. Verder twee sperwers (vr) die duidelijk hun stekkie op en rond de Plas gevonden lijken te hebben. Geen zwarte ruiters, geen nonnetjes.

bonte strandloper 2, bontbekplev 1, brilduiker 1, buizerd 1, geoorde fuut 3, goudplevier 10, rosse grutto 1, scholekster 48, sperwer 2 v, waterpieper 3

22 november 1999 – Starrevaart

’t Was maandag onrustig op de Plas. Ook toen een sperwer een flinke prooi zat te verorberen, vlogen kieviten, goudplevieren (390!) en smienten vaak in paniek op, maar we konden in die vogelwolken geen andere roofvogel(s) ontdekken. Er waren erg veel smienten, slechts een handvol wintertalingen gezien.

bonte strandloper 3, brilduiker 1v, geoorde fuut 1, goudplevier 390, grote mantelmeeuw 2, nonnetje 1v, sperwer 1v, zwarte ruiter 3

23 november 1999 – De Wilck

Wat een fraaie dag! Rond de middag de telescoop naar het oosten over De Wilck gericht. ‘k Telde ongeveer 160 kleine zwanen (voorbij De Wilck), met ertussen ook nog knobbelzwanen. Verder o.a. 15 wulpen, 20 aalscholvers, buizerd, grote zilverreiger, torenvalken, spreeuwen, blauwe reigers, kieviten, meeuwen, meerkoeten, smienten, wilde eenden en kraaien. Achter ons (twee mannen van Staatsbosbeheer hebben een tijdje ‘meegevogeld’) gekrijs als van een waterral. Het ‘speenvarken-geluid’ leek aardig, maar de rest (het ‘geknor’) leek veel harder. ’t Geluid kwam van de boerderij, we zijn er nog wel een eindje naar toe gelopen, maar niets gezien.

24 november 1999 – Hazerswoude (Lage Westvaart)

Vandaag grauw en grijs, in hutje onder hoogspanningsmasten ten oosten van De Wilck geweest. Paartje slechtvalk zat al op ons te wachten maar is vervolgens (de wind ging wat opsteken) vertrokken, waarschijnlijk zitten ze bij harde(re) wind meer op hekken en op de grond. Vlak bij de hut vlogen eerst een havik (vr) voorbij om in een geriefbosje te verdwijnen, een uurtje later een blauwe kiekendief (vr) op pakweg tien meter, laag cirkelend de verte in. Dáár hadden we intussen 196 kleine zwanen geteld, 10 juv, één met blauwe halsring (711P). Net als gisteren een vijftiental wulpen.

Email aan Aad Zevenhoven: Nog even over kwartels. Ik heb zowel vorig jaar als dit jaar de kwartels langs het Molenslootpad gehoord, zo in juli/augustus, steeds als het koren wat hoger stond. Dit jaar heb ik er heel goed op gelet of ik ze niet eerder hoorde, zo in april/juni, maar dat was niet het geval. Dus denk ik niet dat ze hier gebroed hebben, maar dat ze de tarwe en gerst uitzochten om zich vol te vreten voor de trek naar Afrika. Ik hoorde de vogels zowel overdag als ’s avonds, maar hoewel ik urenlang heb staan turen en hoewel ze dan vlak bij me moesten zitten, heb ik er nooit een gezien! Als het koren geoogst was, waren ze verdwenen.